Taisyklės

Reklama

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
     
     

  Reklama

  • info@cybergates.lt info@cybergates.lt

   

  1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

  1.1. Interneto portalas www.epaieska.lt yra nemokamų skelbimų svetainė, kurioje savo skelbimą gali paskelbti bet kuris lankytojas, jei tik laikosi šių taisyklių ir skelbimo turinys neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

  1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

  1.3. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje . Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.

   

  2. Bendrosios sąlygos

   

  2.1. www.epaieska.lt suteikia Klientams Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2.2. www.epaieska.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). www.epaieska.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
  2.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma www.epaieska.lt pasiūlymu sudaryti sandorį.
  2.4. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir www.epaieska.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
  2.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso www.epaieska.lt arba www.epaieska.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

  2.6. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda www.epaieska.lt  šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

  2.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

  2.6.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

  2.6.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

   

   

  3. Kliento teisės ir pareigos

   

  3.1. Klientas įsipareigoja:

  3.1.1 duomenų bazėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą, perkamą, nomuojamą, keičiamą, dovanojimą objektą, suteikiamą paslaugą arba ieškant pažinčių (toliau vadinama Objektas).
  3.1.2. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą/pavardę ir el.pašto adresą;
  3.1.3. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
  3.1.4. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas);
  3.1.5. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):
  3.1.5.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
  3.1.5.2. nesiūlo įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
  3.1.5.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
  3.1.5.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
  3.1.5.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
  3.1.5.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;
  3.1.6. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;
  3.1.7. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
  3.1.8. neskelbti Svetainėje Skelbimų, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės daugiau nei vieną kartą;
  3.1.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;
  3.1.10. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;
  3.1.11. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis.

  3.1.12. neskelbti skelbimo antraštėje www adresų
  3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:
  3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
  3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.1.11 punktuose;
  3.2.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
  3.2.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir www.epaieska.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
  3.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o www.epaieska.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
  3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.6 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
  3.3.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
  3.3.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

  4.    www.epaieska.lt teisės ir pareigos

  4.1. www.epaieska.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:
  4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
  4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, www.epaieska.lt nuomone, netinkamai elgiasi;
  4.2. www.epaieska.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones www.epaieska.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
  4.3. www.epaieska.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, www.epaieska.lt nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
  4.4. www.epaieska.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
  4.5. www.epaieska.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, www.epaieska.lt panaikins Kliento paskyrą. Paskyra bus panaikinama automatiškai. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@epaieska.ltŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą . www.epaieska.lt sprendimas yra galutinis.
  4.6. www.epaieska.lt turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai www.epaieska.lt.
  4.7. Šalys susitaria, kad www.epaieska.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

  5.    Atsakomybės ribojimas

  5.1. Klientas sutinka, kad www.epaieska.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
  5.2. www.epaieska.lt nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
  5.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš www.epaieska.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. www.epaieska.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
  5.4. www.epaieska.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
  5.5. Klientas supranta ir sutinka, kad www.epaieska.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
  5.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad www.epaieska.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  5.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog www.epaieska.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

  6. Taisyklių keitimas

  6.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, www.epaieska.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
  6.2. www.epaieska.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
  6.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
  6.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

  7.    Baigiamosios nuostatos

  7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  7.2. Visi tarp www.epaieska.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal www.epaieska.lt buveinės vietą.
  7.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir www.epaieska.lt laiką.

  Reklama

  • info@cybergates.lt info@cybergates.lt
  Statistika
  Viso skelbimų: 97
  Viso apsilankymų: 155770
  Viso skelbimų peržiūrų: 562622

  Vartotojo prisijungimas


  Priminti slaptažodį | Registracija